Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het platform waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Ouders hebben in de MR directe invloed op het beleid van de school. Samen met directie en personeel proberen zij een bijdrage te leveren aan het creëren van passend en uitdagend onderwijs voor alle kinderen van de school binnen een veilig en leuk schoolklimaat.
 
De samenstelling van de MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding (twee leerkrachten) en een oudergeleding (twee ouders). De directeur van de school zit als adviserend lid in de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en verslagen zijn voor iedereen beschikbaar ter inzage.
 
De formele bevoegdheden van de MR
Belangrijke besluiten van de school moeten worden goedgekeurd door de MR (wettelijk instemmingsrecht). Dan gaat het bijvoorbeeld om het schoolplan (visie op onderwijs en uitwerking in meerjarenplan), jaarplan (concrete uitwerking van het schoolplan voor één jaar), regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het aanpassen van schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, etc. Daarnaast kan de MR ongevraagd advies geven.
 
De informele rol van de MR
Naast de formele taken heeft de MR een informele rol. Zij heeft een signaalfunctie voor ouders en kinderen voor actuele zaken die spelen op school. Tevens vormt zij een klankbordfunctie voor de directie. Op Beurthonk zijn de lijntjes kort en kunnen er veel zaken besproken worden. Om een beeld te geven van onderwerpen die langskomen: nieuwe onderwijsmethoden, gebruik van ICT, schoolresultaten, aanstelling van nieuw personeel (directie en leerkrachten), profilering en PR van de school, kennismaking van nieuwe ouders, samenwerking met andere scholen en BSO’s, tevredenheidenquête (onder leerkrachten, leerlingen en ouders), privacy van kinderen, en nog veel meer.
 
Relatie MR en ouders
De oudergeleding van de MR zit er namens de andere ouders van de school. In principe worden zij gekozen voor een periode van drie jaar. De MR wil graag weten wat er speelt onder ouders en kinderen van de school. Hiertoe worden onder andere ouderpanelavonden georganiseerd en informeren zij ouders via de website van de school. Verder staan de leden van de MR altijd open voor vragen en opmerkingen van ouders.
 
De GMR
Voor de gehele stichting CBO Zeist is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR heeft eigen bevoegdheden die betrekking hebben op alle aangelegenheden die van een gemeenschappelijk belang kunnen zijn voor alle scholen of een meerderheid daarvan. De GMR bestaat net als de MR uit een gelijkwaardige samenstelling van leerkrachten en ouders. Binnen het CBO heeft de GMR 2 leden per school.
 
Contact
Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van de MR of via mr@be.cbozeist.nl.